Szkoła Podstawowa w Mycielewie

Świat jest mały, ale należy do wielkich! Jesteśmy z Wami już od 1917 roku.

Komunikat Urzędu Miejskiego w Kcyni dotyczący funkcjonowania szkół w czasie pandemii

Od dnia 18 maja br. zostają uruchomione oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych oraz Przedszkole Miejskie w Kcyni bez względu na liczbę zgłoszonych dzieci. W placówkach tych realizowane będą zajęcia opiekuńcze. Dowóz dzieci zapewnia rodzic we własnym zakresie. W dalszym ciągu realizowane będzie nauczanie zdalne.

Od 25 maja br. uruchomione zostają dodatkowo klasy I-III w szkołach podstawowych, w których również realizowane będą zadania opiekuńcze. Nadal odbywać się będzie nauczanie zdalne. Dowóz dzieci zapewnia organ prowadzący.  

Ważne. Rodzic, który zamierza posłać dziecko do placówki musi poinformować o tym fakcie dyrektora placówki najpóźniej do godz. 10.00 na dzień przed planowanym dniem posłania dziecka oraz dostarczyć oświadczenia (załączone poniżej). W oświadczeniu tym rodzic  potwierdza m.in. że dziecko nie miało kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19  oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Stan zdrowia dziecka jest dobry, dziecko nie przejawia żadnych oznak chorobowych  ( podwyższona temperatura, kaszel, katar, alergia). Rodzic jest świadomy pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do placówki.

Konsultacje

Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do 18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty.
Od 25 maja br. będą mogły ruszyć konsultacje szkolne dla absolwentów szkół, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego.
Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.Chęć skorzystania z w/w konsultacji należy uzgadniać z dyrektorem placówki.
Od 25 maja br. uczniowie III klas technikum, będą mogli skorzystać także z praktyk realizowanych u pracodawców. Konieczne jest jednak spełnienie określonych warunków. Uczestnicy praktyk powinni wyrazić zgodę na udział, a pracodawca musi zachować zasady bezpieczeństwa związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

18 maja br., za zgodą rodziców, mogą być  również prowadzone bezpośrednie zajęcia dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju. Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

Placówki zostały wyposażone w środki dezynfekcji i przystosowano je zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r.

Urząd Miejski w Kcyni 

Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych

Oświadczam, że moja córka/ mój syn

…………………………………………………….

nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19  oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby.

Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych  ( podwyższona temperatura, kaszel, katar, alergia).

                                                                                              …………………………………..

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do (nazwa szkoły) ………………………………………………………..  w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

                                                                                              ……………………………………

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w placówce regulaminów związanych z reżimem sanitarnym oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce.

                                                                                              ……………………………………

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.

                                                                                              ……………………………………

Wiktoria wie wszystko!

Z wielką radością informujemy, że Wiktoria Stypczyńska z klasy VIII 
otrzymała tytuł Laureata w Wojewódzkim Konkursie Interdyscyplinarnym
o Wielkich Polakach
„Św. Jan Paweł II na tle historii Polski w XX i XXI wieku”.


GRATULUJEMY!!!

Złożyli życzenia ojczyźnie

Z okazji kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja kilkoro uczniów z klasy 4 i 5 wykonało laurki oraz złożyło życzenia naszej ojczyźnie. W ten sposób uczcili Narodowe Święto Konstytucji .

Prace plastyczne wykonali:  Kornel  Katafiasz, Julia Kotłowska, Roksana Jaszak, Adrianna Obszyńska,  Wiktor Zieliński, Wojciech Manikowski, Bartosz Białas, Artur Jurek, Natalia Tworek, Amelia Rzepa, Remigiusz Socha, Remigiusz Senska, Franciszek Strzyżewski. Dziękuję za wysiłek włożony w przygotowanie laurek.

J. Kozerewicz

Komunikat dot. dalszego funkcjonowania przedszkola i oddziałów przedszkolnych

Poniżej komunikat Burmistrza Kcyni:

Wobec dalszego znikomego zainteresowania rodziców posyłaniem dzieci do placówek przedszkolnych, a przede wszystkim w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie najmłodszych oraz personelu pedagogicznego, organ prowadzący dla przedszkola miejskiego i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych jakim jest Gmina Kcynia podjął  decyzję o możliwości uruchomieniu placówek od dnia 18 maja w sytuacji, gdy liczba chętnych będzie wynosiła minimum 8 dzieci. Pierwszeństwo w dostępie do placówki zgodnie z wytycznymi MEN mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 
Na chwilę obecną jest znikome zainteresowanie rodziców posyłaniem dzieci do placówek.

Burmistrz Kcyni
Marek Szaruga

Drodzy Ósmoklasiści !

Przed Wami trudny wybór – wybór szkoły ponadpodstawowej. Decydując się na konkretną szkołę weźcie pod uwagę swoje zainteresowania i możliwości. Aby ułatwić Wam te trudne zadanie na naszej stronie utworzyliśmy zakładkę: „Oferta szkół ponadpodstawowych”.

Dobrych decyzji!

Z pozdrowieniami MK

W szkole mamy artystów!

Uczniowie klasy III i VI szkoły podstawowej w ramach nauczania na odległość z informatyki podjęli się wykonania prac autorskich.

Trzecioklasiści wykorzystali do tego celu program Scratch i jego gotowe elementy graficzne, a szóstoklasiści wykonali prace graficzne w darmowym programie Gimp z wykorzystaniem warstw. Wyróżniliśmy najciekawsze z nich.

WN

Życzenia dla strażaków

Z OKAZJI

DNIA STRAŻAKA

 WSZYSTKIM DRUHNOM I DRUHOM

W IMIENIU SPOŁECZNOŚCI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MYCIELEWIE

SKŁADAM

 PODZIĘKOWANIA

ZA TRUD I POŚWIĘCENIE W CODZIENNEJ PRACY.

ŻYCZĘ CAŁEJ STRAŻACKIEJ BRACI

 ZDROWIA I BEZPIECZNYCH POWROTÓW Z AKCJI.

NIECH ŚWIĘTY FLORIAN MA WAS W SWOJEJ OPIECE

I DAJE SIŁY DO TRUDNEJ SŁUŻBY

NIESIENIA POMOCY POTRZEBUJĄCYM.

Dyrektor Szkoły

Katarzyna Walasiewicz

Narada z dyrektorami szkół

W dniu dzisiejszym, z zachowaniem zasad bezpieczństwa związanych z pandemią, odbyła się narada z dyrektorami szkół – przedszkola i oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych. Celem narady było ustalenie zasad uruchomienia placówek zgodnie z wytycznymi, które mają obowiązywać w przedszkolach w czasie pandemii.

Organ prowadzący jakim jest Gmina Kcynia, po konsultacji z dyrektorami placówek, mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i pracującym nauczycielom oraz pracownikom obsługi, podjął decyzję o możliwości uruchomieniu placówek od dnia 11 maja w sytuacji, gdy liczba chętnych będzie wynosiła minimum 8 dzieci. Pierwszeństwo w dostępie do placówki zgodnie z wytycznymi MEN mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Na chwilę obecną jest znikome zainteresowanie rodziców posyłaniem dzieci do placówek.

Podczas narady rozmawiano także o przebiegu nauczania zdalnego i realizowanym programie nauczania. 

tekst: powierzony

Toy Story 4 wg dzieci z Mycielewa

22 kwietnia miliony ludzi na całym świecie świętowało Dzień Ziemi. Idea troski o niebieską planetę łączy ludzi niezależnie od narodowości, wieku czy innych kategorii różnicujących. Również nasze dzieci nie zapomniały, mimo obecnej sytuacji, o tym tak ważnym dniu.

 Wszyscy uczniowie klasy III wzięli udział w konkursie pt. „Zabawka z odpadka”. Celem konkursu było propagowanie idei troski o środowisko naturalne wśród dzieci, rozbudzanie chęci dbania o środowisko poprzez wtórne wykorzystanie surowców oraz rozwijanie wyobraźni i twórczości plastycznej i technicznej u dzieci.  Praca polegała na wykonaniu zabawki z różnych dostępnych w domu  materiałów, np. plastikowych butelek, rolek po papierze, kapsli, puszek itp.  i przesłaniu zdjęcia lub filmiku na Messengera klasowego. Następnie zostały one ocenione przez dyrektora szkoły, wychowawcę klasy, organizatora konkursu oraz same dzieci. Każdy mógł ocenić trzy prace, stawiając im od 3 do 1 punktów. Po zliczeniu wszystkich głosów ogłoszono wyniki. I tak:

I miejsce – Oliwia Pikul (eko kot) i Damian Furtak (pies)

II miejsce – Zofia Rzepa (żółw skarbonka, jabłko na cukierki) i Piotr Głowacki (węże)

III miejsce – Nikola Gembara (pajacyk), Hubert Obszyński (świnka skarbonka) i Krzysztof Wiekiera (auto).

Wszystkim dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy zwycięzcom.

Marta Bernas

Laptopy przekazane

3 laptopy, które nasza szkoła otrzymała w ramach programu Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła“ zostały przekazane uczniom.

Projekt umożliwiał samorządom zakup komputerów i tabletów do szkół bez wkładu własnego gmin. Program sfinansowany został ze środków budżetu Unii Europejskiej. Gmina Kcynia wnioskowała o przyznanie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczący realizacji projektu grantowego pn. ZDALNA SZKOŁA – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Gmina Kcynia dzięki programowi miała możliwość zakupu sprzętu za kwotę 70.000 złotych. Zakupione laptopy rozdzielono na podstawie kryterium liczebności szkół. Naszej placówce przypadły 3 sztuki. I chociaż realne potrzeby są znacznie większe, to cieszymy się, że chociaż trzem uczniom ułatwi to zdalną naukę.

Laptopy zostały przekazane rodzicom uczniów wskazanych przez wychowawców jako najbardziej potrzebujący tego sprzętu.

KW

Ważne! Zdalne nauczanie do 24 maja

 Do 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Został również opublikowany harmonogram egzaminów. Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. O szczegółach będziemy informować w późniejszym czasie.

Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom życzę wytrwałości i zdrowia w tym trudnym dla wszystkich czasie, dziękując jednocześnie za sprawne realizowanie zdalnego nauczania.

Pozdrawiam serdecznie

Dyrektor Szkoły Katarzyna Walasiewicz

Drodzy Rodzice!

Jak wytłumaczyć „maluchom”, że przez dłuższy czas będzie trzeba zostać w domu – propozycja bajki…

Polecam Państwu udostępnioną w sieci bajkę dla przedszkolaków autorstwa psychologów – Pań Marty Mytko i Aleksandry Salwy. Bardzo wartościowa pozycja ułatwiająca rozmowę z maluchami na temat aktualnej sytuacji, z cennymi komentarzami autorek.

Pozdrawiam pedagog szkolny

Życzenia świąteczne

  Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy przede wszystkim zdrowia, spokoju i siły w pokonywaniu codziennych trudności.
  Niech świąteczny czas umocni wzajemne więzi i pozwoli czuć, że jesteśmy razem nawet z tymi, z którymi spotkać się nie możemy…

Dyrektor, Nauczyciele, Pracownicy i Uczniowie SP Mycielewo

Drodzy Uczniowie Szkoły Podstawowej w Mycielewie

Zbliżają się Święta Zmartwychwstania Pańskiego… W tym roku spędzimy je inaczej…

W trosce o zdrowie swoje i innych  nie będziemy się przemieszczać, by odwiedzić bliskich. Wiemy, że tak trzeba…

  Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzę Wam i Waszym Rodzinom, abyście spędzili je w zdrowiu, radośnie, w miłej atmosferze. Cieszcie się tymi, których macie przy sobie.  Miejcie w sercu też tych, do których nie będziecie mogli pojechać.

Spokojnych Świąt!

Katarzyna Walasiewicz, Dyrektor Szkoły

Drodzy ósmoklasiści! Ważne!

Z najnowszych informacji wiemy, że egzamin ósmoklasisty nie odbędzie się w planowanym wcześniej terminie – został przełożony na czerwiec, dokładnej daty jeszcze nie znamy, o terminie zostaniemy powiadomieni z trzytygodniowym wyprzedzeniem
Tymczasem przekazuję Wam przewodnik przedstawiający możliwości wyboru dalszej ścieżki kształcenia dla uczniów klas 8 szkoły podstawowej przygotowany  przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną. Celem jest zachęcenie uczniów do wyboru kształcenia technicznego i branżowego. Do projektu zostali zaproszeni przedstawiciele przedsiębiorstw działających na terenie PSSE, które przygotowały prezentacje i filmy zachęcające do kształcenia w zawodach poszukiwanych na rynku pracy.
Zachęcam do zapoznania się z treścią przewodnika.

Dyrektor Szkoły

Ważne!

Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w podpisanym dziś, 9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Oznacza to, że do 26 kwietnia obowiązuje kształcenie na odległość tzw. „zdalne nauczanie”.

Proszę wszystkich uczniów o współpracę z nauczycielami i wywiązywanie się na bieżąco z zadanych prac.

Rodziców proszę o wsparcie, jednocześnie dziękując  za pomoc i wspieranie nas do tej pory.

W razie jakichkolwiek trudności, problemów proszę o kontakt z wychowawcą lub pedagogiem- ja również pozostaję do Państwa dyspozycji.

Katarzyna Walasiewicz, Dyrektor Szkoły