Szkoła Podstawowa w Mycielewie

Świat jest mały, ale należy do wielkich!

Ogłoszenie dla rodziców – wyprawka szkolna

wyprawak_szkolna

Więcej informacji i druki do pobrania na kcynia.pl

„Wyprawka szkolna 2014/2015” – dofinansowanie zakupu podręczników

Wszyscy uczniowie klasy I szkoły podstawowej otrzymają w szkole darmowe podręczniki i ćwiczenia bez względu na dochód w rodzinie.

Programem „Wyprawka szkolna 2014/2015” objęci zostaną uczniowie klas: II i III oraz VI szkoły podstawowej oraz uczniowie niepełnosprawni szkoły podstawowej i gimnazjum.

Rodzice uczniów, aby otrzymać formę pomocy przy zakupie podręczników, będą musieli spełniać dotychczasowy warunek – dochód netto na osobę nie będzie mógł przekroczyć 539,00 zł. Miesięczny dochód z gospodarstwa rolnego w roku 2014 wynosi 250,00 zł (pomniejszone o składki KRUS) z ha przeliczeniowego.

Rodzina, która korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, może przedłożyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodu zaświadczenie o korzystaniu z wyżej wymienionych świadczeń rodzinnych. Zaświadczenia należy pobrać z MGOPS w Kcyni lub Szubinie.

Dofinansowanie zakupu podręczników wynosi:

  • 225 zł dla uczniów klas II-III szkoły podstawowej
  • 325 zł dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej
  • 325 zł dla niepełnosprawnych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej  (słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem w stopniu lekkim – uczniowie posiadający orzeczenie z Poradni Psych. –Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego)
  • 350 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  

Dowodem zakupu będzie przedłożona faktura VAT wystawiona na rodzica lub rachunek.

Wnioski o dofinansowanie i dodatkowe informacje dotyczące wyprawki szkolnej na rok szk. 2014/2015 ukażą się po wydaniu Zarządzenia Burmistrza Kcyni i Szubin.

 Dyrektor szkoły  

Prace trwają

W okresie wakacyjnym trwają prace związane z wymianą zniszczonej nawierzchni asfaltowej przed szkołą na kostkę brukową.