Szkoła Podstawowa w Mycielewie

Świat jest mały, ale należy do wielkich!

Nabór do LICEUM !

NIEPUBLICZNE LICEUM dla DOROSŁYCH
„PRZYSZŁOŚĆ” w Mycielewie 

prowadzi nabór na rok szkolny 2013/2014

do Liceum Ogólnokształcącego – 3-letniego

(po szkole zawodowej, gimnazjum)

w systemie zaocznym BEZPŁATNIE!

Zapisy w sekretariacie Zespołu Szkół w Mycielewie
od g. 9.00

lub telefonicznie 52-384-84-05

„Wyprawka szkolna 2013/2014” – zmiany

Dofinansowanie przysługuje uczniom z rodzin, których dochód nie przekracza 456 zł netto miesięcznie na jedną osobę, a w przypadku rodziny samotnie gospodarującej 542,00 zł netto na jedną osobę. W przypadku uczniów klas I szkoły podstawowej kryterium dochodowe wynosi 539 zł netto.

ZASADY UDZIELANIA POMOCY
1.    Przyznanie dofinansowania zakupu podręczników następuje na wniosek rodziców, prawnych opiekunów ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
2.    Wniosek o dofinansowanie należy składać do dnia 6 września 2013 r. do Dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2013/2014.
3.    Do wniosku o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników na rok szkolny 2013/2014 (druk w załączeniu) należy dołączyć:      
­   – zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto  uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych (w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć-zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów- oświadczenie o wysokości dochodów),
­   – zaświadczenie z ZUS lub KRUS o otrzymywanych świadczeniach lub odcinek renty /emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
­   – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające, że osoba jest zarejestrowana jako bezrobotna bez prawa do zasiłku lub zaświadczenia o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
­   – zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanym zasiłku rodzinnym oraz dodatku do zasiłku, a także zasiłku pielęgnacyjnym,
­  –  decyzja lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego
­  –  oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów  lub kserokopia dokumentu stwierdzającego wysokość otrzymywanych alimentów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
­   – stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł niż wyżej wymienione w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
­  –  zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego lub nakaz podatkowy,
­   – oświadczenie o dochodach uzyskiwanych z pracy dorywczej,
­   – uzasadnienie – w przypadku gdy dochód na osobę przekracza   kryterium dochodowe        a rodzina znajduje się w trudnej sytuacji materialnej,
­  –  kopię orzeczenia wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną  w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego,
4.    Podstawą do wypłaty dofinansowania będzie przedłożenie Dyrektorom szkół dowodu zakupu podręczników –  imiennych faktury VAT.
5.    Miesięczny dochód z gospodarstwa rolnego w roku 2013  wynosi  250 zł  z ha przeliczeniowego.
Formularze wniosków będą dostępne w szkołach, do których będą uczęszczać uczniowie w roku szkolnym 2013/2014.  

Wniosek pomoc_finansowa_WYPRAWKA_SZKOLNA