Szkoła Podstawowa w Mycielewie

Świat jest mały, ale należy do wielkich! Jesteśmy z Wami już od 1917 roku.

Uwaga uczniowie klas II-VIII SP!!!

Międzynarodowy Konkurs
„KANGUR  MATEMATYCZNY”

Uprzejmie informuję, że dnia 18 marca (czwartek) 2021 roku o godzinie 9.00 odbędzie się Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”.
Głównym jego celem jest szeroka popularyzacja matematyki.
W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie, którzy deklarują swój udział i opłacą wpisowe – 10 zł.  Termin wpłaty do 31 stycznia 2021r.

Szczegółowa informacja dotycząca przeprowadzania konkursu oraz regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej Centralnego Organizatora http://www.kangur-mat.pl/ w zakładce „Zasady”.

Ze względu na niejasną sytuację epidemiczną w kraju zaprojektowano dwie wersje konkursu: papierową dla uczniów pracujących w szkole oraz online (niekoniecznie w tym samym terminie) dla uczniów z powiatów lub kategorii wiekowej, pracujących zdalnie.

W przypadku drugiej wersji dotychczasowe nagrody zostaną zastąpione upominkami, które otrzyma każda szkoła, a rozdysponuje koordynator szkolny. Nagrody za udział w konkursie pozostają bez zmian.

O zmianach będziecie drodzy uczniowie  informowani na bieżąco w miarę rozwoju sytuacji.

Przykładowe testy wraz z rozwiązaniami są dostępne na stronie
 https://www.kangur-mat.pl/  w zakładce „Testy konkursowe”.

Przynależność uczniów do poszczególnych kategorii konkursowych:
Żaczek – klasa 2
Maluch – klasa 3 i 4
Beniamin – klasa 5 i 6
Kadet – klasa 7 i 8

Szkolny koordynator konkursu: Angelika Drozd

Nr konta RR do wpłaty:  60 8166 0009 0010 3440 2000 0001

Dopisek (TYTUŁEM): Imię i Nazwisko Dziecka ………….. – klasa …… – Kangur Matematyczny – Kategoria……

Np. Jan Kowalski – klasa 2 – Kangur Matematyczny – Żaczek

Pozdrawiam A. Drozd

Komunikat dowozy

W związku z tym, że od poniedziałku 18 stycznia klasy 1-3 wracają do nauki stacjonarnej, proszę o zapoznanie się z rozkładem jazdy obowiązującym od poniedziałku.

7.38 Malice

7.40 Malice II

7.42 Suchoręcz skrzyżowanie

7.45 Suchoręcz

7.52 Suchoręczek

7.56 Elizewo

7.58 Elizewo skrzyż.

8.00 Szaradowo

8.00 Słonawy

8.07 Słonawy II

8.09 Szaradowo

8.10 Szaradowo II

8.12 Ameryczka

8.15 Zalesie (Królikowska)

8.17 Zalesie

8.20 Mycielewo szkoła

ODWOZY

Mycielewo SP 13.08

Zalesie 13.12

Ameryczka 13.15

Zalesie ( ul. Królikowska ) 13.18

Szaradowo 13.20

Szaradowo II 13.22

Słonawy 13.25

Słonawy II 13.27

Elizewo skrzyż. 13.33

Elizewo 13.35

Suchoręczek  13.40

Suchoręcz 13.45

Suchoręcz ( skrzyżowanie) 13.48

Malice 13.50

Malice II 13.52

Kcynia 14.00

Opiekun: Ewa Smorga

Podczas dowozów obowiązują maseczki.

Proszę, by dzieci dowożone przez rodziców we własnym zakresie, nie przyjeżdżały przed 8.15. Po przyjeździe uczniowie powinni udać się od razu do swojej sali (tak, jak było wcześniej).

Proszę, aby dzieci miały odpowiedni ubiór, dopasowany do pory roku i warunków pogodowych. Pamiętajmy o obuwiu na zmianę:-)

W trybie stacjonarnym nauka odbywać się będzie w oddziałach przedszkolnych i klasach 1-3. W klasach 4-8 nauka nadal odbywać się będzie w trybie zdalnym.

Katarzyna Walasiewicz, Dyrektor Szkoły

Klasy 1-3 wracają do szkoły!

Warszawa, 14 stycznia 2021 r.

Organizacja nauki w szkołach i placówkach po feriach

Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych, a także uczniowie szkół specjalnych wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Nadal będzie można realizować praktyczną naukę zawodu w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego nadal będą się uczyć zdalnie, poza wyjątkami dotyczącymi kształcenia zawodowego. Przedstawiamy szczegóły dotyczące organizacji funkcjonowania szkół i placówek po feriach.

Nauka w klasach I-III szkół podstawowych

W okresie od 18 do 31 stycznia 2021 r. nauka w klasach I-III szkoły podstawowej będzie odbywała się stacjonarnie. Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom, opracowaliśmy wytyczne MEiN, MZ i GIS w sprawie reżimu sanitarnego dla tych klas.

Nauka w szkołach i placówkach specjalnych

Od 18 stycznia br. do szkoły wracają uczniowie klas I-III szkół podstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.

Podobnie jak przed feriami dyrektorzy szkół podstawowych specjalnych w zakresie dotyczącym klas IV-VIII, szkół ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej oraz ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, decydują o trybie nauczania i prowadzenia zajęć.

Ograniczenie funkcjonowania, tak jak do tej pory, nie będzie dotyczyło szkół podstawowych specjalnych i szkół ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii ze względu na specyfikę ich działania.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w kształceniu zawodowym

Od poniedziałku, 18 stycznia br. szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe,

na takich zasadach jak przed feriami, mogą prowadzić kształcenie praktyczne z zachowaniem reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu mogą być prowadzone w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.

Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Praktyki zawodowe w zawodach morskich ze względu na swoją specyfikę nie podlegają ograniczeniu w zakresie dopuszczalnej liczby godzin w tygodniu.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, nadal mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

Nauka zdalna na terenie szkoły dla uczniów potrzebujących wsparcia

Dyrektor szkoły nadal ma obowiązek zorganizować zajęcia w szkole lub umożliwić uczniom realizację zajęć zdalnych w szkole (dotyczy szkół podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych), którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z powodu innych ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu.

Opieka świetlicowa dla najmłodszych uczniów

Dyrektorzy szkół podstawowych, w tym artystycznych, w których jest prowadzone kształcenie ogólne w zakresie podstawy programowej, są zobowiązani do prowadzenia działalności opiekuńczej dla uczniów klas I-III.

Działalność domów wczasów dziecięcych i szkolnych schronisk młodzieżowych

Zamknięte będą publiczne i niepubliczne domy wczasów dziecięcych i szkolne schroniska młodzieżowe. Placówki te organizują dla dzieci i młodzieży zajęcia na terenie swoich obiektów. Z uwagi na ograniczenia związane z epidemią obecnie nie mogą realizować swoich statutowych zadań.

Konsultacje dla zdających egzaminy

Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

Organizacja konkursów, olimpiad lub turniejów w szkole, centrum lub placówce

Podobnie jak przed feriami dyrektor szkoły, centrum lub placówki może udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Szkolenie sportowe w szkołach i oddziałach sportowych oraz szkołach i oddziałach mistrzostwa sportowego

Zachowujemy również możliwość realizacji szkolenia sportowego w tych oddziałach i szkołach w formie stacjonarnej, tj. w miejscu ich prowadzenia.

Wytyczne MEiN, GIS i MZ dla szkół

Przypominamy, że wspólnie z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowaliśmy wytyczne dla dyrektorów szkół. Opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa zarówno uczniów, jak i kadry pedagogicznej, a także rodziców.

Wytyczne te w dużym stopniu opierają się na zapisach znanych już m.in. z września 2020 r. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji i Nauki”

Życzenia na Nowy Rok

Dzisiaj pożegnamy 2020 rok – rok trudny, w którym przyszło nam się zmierzyć z nową rzeczywistością, o której wcześniej nawet nam się nie śniło…

Ale nadchodzi Nowy Rok a wraz z nim nadzieja, że pożegnamy pandemiczny świat, że w szkole znów zagości gwar, że będziemy słyszeć brzmienie dzwonków i radosne głosy uczniów. 🙂

Życzę wszystkim w Nowym Roku zdrowia, spokoju, radości, pomyślności, cierpliwości i ludzkiej życzliwości. Niech Nowy Rok przyniesie nam wszystkim powrót do normalności. Wszystkiego najlepszego!

Katarzyna Walasiewicz, Dyrektor Szkoły

Nakręteczki dla Celineczki

Nasze piękne serce na nakrętki, które przekazał nam pan Marek Jeż z firmy IBIS w Szubinie, już się zapełniło! Duży wkład miała w tym pani Iwona Wojtkowiak wraz z mieszkańcami Tupadł, bo to od nich przyjechało najwięcej nakrętek.

Przekazaliśmy 5 worków plastikowych nakrętek- dziękujemy panu Chojnackiemu z Zalesia za odebranie. Dochód ze sprzedaży zasili konto Celinki. A my zbieramy od nowa! Metalowe serce stoi przed szkołą, można przyjeżdżać i wrzucać uzbierane nakrętki- zachęcamy.

Drodzy Uczniowie!

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzę Wam wiary, miłości i nadziei. Własnego skrawka nieba roziskrzonego ciepłem serca, kubka aromatycznej herbaty, piękna poezji,  muzyki. Zwolnienia oddechu, nabrania dystansu do tego, co wokół. Dźwięków  kolęd, śmiechu i wielu niezapomnianych wspomnień!

PS. Dbajcie o siebie i pamiętajcie o zachowaniu zasad bezpieczeństwa podczas ferii.

Pozdrawiam serdecznie pedagog szkolny
Małgorzata  Kwiatkowska

Amadeusz Hak i Alan Hak po raz kolejny nagrodzeni w konkursie bożonarodzeniowym

Amadeusz Hak, uczeń klasy siódmej Szkoły Podstawowej w Mycielewie, zdobył ex aequo I miejsce w konkursie  literackim pod hasłem:  „Moja opowieść wigilijna”, a jego młodszy brat Alan Hak, uczeń klasy trzeciej, uzyskał nagrodę publiczności w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Nakielski Ośrodek Kultury. Dodajmy, że obaj bracia już od wielu lat reprezentują nasza szkołę w tym organizowanym cyklicznie konkursie i uzyskują czołowe lokaty. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!  Jednocześnie zachęcamy naszych pozostałych uczniów do brania udziału w różnorakich konkursach.

  J. Kozerewicz

Klasa 5 zorganizowała akcję razem na Święta Bożonarodzeniowe!

W związku ze zdalnym nauczaniem uczniowie piątej klasy, aby poczuć atmosferę nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i „spędzić czas razem” w ramach godziny wychowawczej samodzielnie wykonywali kartki świąteczne. Każdy piątoklasista najpierw losował osobę, do której wykona i wyśle kartkę. Następnie młodzież wykonywała kartki wykorzystując przy tym różne materiały i techniki. Bardzo dziękuję wychowankom i rodzicom za zaangażowanie w wykonanie pomysłu.

Poniżej prezentuję kartki, które uczniowie otrzymali pocztą:

Wychowawca:  Angelika Drozd

Dobry klik

Szanowni Rodzice. Kochani Uczniowie.

Nasza szkoła zawsze włączała się w pomoc potrzebującym. Cieszę się, że dzięki różnym akcjom charytatywnym, działaniom szkolnego wolontariatu, ludziom dobrej woli mogliśmy wesprzeć szlachetne cele.

Dzisiaj, w ten przedświąteczny czas, chcę Was prosić, byście poświęcili codziennie jedną malutką chwilkę na Dobry Klik dla Celinki Andrzejewskiej a także dla innych chorych dzieci.

To nic nie kosztuje, po prostu wchodzimy na stronę i klikamy w zdjęcie. Każde pełne odsłonięcie zdjęcia to dodatkowe 10 groszy na zbiórkę. Niby mało, ale w grupie siła, bo „ziarnko do ziarnka a zbierze się miarka”. Liczę na Was i Wasze dobre serduszka.

CELINKA: www.dobryklik.pl/celinka

LAURA: https://dobryklik.pl/laura

HANIA: www.dobryklik.pl/haneczka

SANDRA: www.dobryklik.pl/sandra

KAJTUŚ: www.dobryklik.pl/kajtus

KUBUŚ: www.dobryklik.pl/kubus

MAJA: www.dobryklik.pl/beemajateam/

ANTOSIA: www.dobryklik.pl/uratujantosie/

OLUŚ: www.dobryklik.pl/oleczek/

MACIUŚ: www.dobryklik.pl/macius

NIKOŚ: www.dobryklik.pl/nikos

MICHAŚ: www.dobryklik.pl/michaswalczyzsma

OLIWKA: www.dobryklik.pl/oliwka/LENA: www.dobryklik.pl/lena/

ANASTAZJA: www.dobryklik.pl/anastazja/

KSAWERY: www.dobryklik.pl/ksawerysma

NATALKA: www.dobryklik.pl/natalka

SOFIYA: www.dobryklik.pl

EVA: www.dobryklik.pl/evakorolenko

SPARTAK: www.dobryklik.pl/spartak/

ARIANNA: www.dobryklik.pl/arianna

MIA: www.dobryklik.pl/mia

TOSIA: www.dobryklik.pl/ocalic-tosie

ZOSIA: www.dobryklik.pl/walecznazosia

DARIA: www.dobryklik.pl/daria

ELIZKA: www.dobryklik.pl/elizka/

ANTOŚ: www.dobryklik.pl/antos/

AMELKA: www.dobryklik.pl/amelka/

FILIP: https://dobryklik.pl/filipek/

KORNELKA: https://dobryklik.pl/kornelka/

JUDYTKA:https://dobryklik.pl/pomocdlajudytki/

ELIASZ: https://dobryklik.pl/eliasz/

KIRILL: https://dobryklik.pl/kirill-sma/

FILIP: https://dobryklik.pl/filip_sma/

ANIA: https://dobryklik.pl/ania/

RÓŻA: https://dobryklik.pl/roza/

Możecie pomóc również psiakom i kociakomKOCI KLIK: https://kociklik.pl/zbiorka.php

PSI KLIK: https://psiklik.pl/zbiorka.php

Można klikać z aplikacji oraz z przeglądarki osobno (komórka, tablet ) oraz z przeglądarki na laptopie lub komputerze.

Pozdrawiam Was serdecznie

Dyrektor Szkoły- Katarzyna Walasiewicz

Dla Celinki

Uczniowie naszej szkoły wraz z rodzicami przygotowali piękne stroiki i i ozdoby świąteczne, które w ubiegłą niedzielę można było kupić na Kiermaszu Bożonarodzeniowym w Żninie. Dochód ze sprzedaży przeznaczony będzie na leczenie chorej na SMA Celinki Andrzejewskiej.

Dziękuję za wykonanie pięknych ozdób świątecznych i przekazanie ich na szlachetny cel. Gratuluję talentu!

Wszystkie ozdoby można obejrzeć na naszym szkolnym Facebooku:-)

Spotkania z rodzicami

Szanowni Rodzice, zapraszamy na spotkania z wychowawcami klas na platformie Teams wg poniższego harmonogramu:

Czwartek, 17.12.2020, godz. 18.00 – klasa I
Czwartek, 17.12.2020, godz. 19.00 – klasa IV
Piątek, 18.12.2020, godz. 17.00 – klasa V
Piątek, 18.12.2020, godz. 18.00 – klasa VII
Poniedziałek, 21.12.2020, godz. 16.00 – klasa VIII
Poniedziałek, 21.12.2020, godz. 17.00 – klasa II
Poniedziałek, 21.12.2020, godz. 18.00 – klasa VI

Poniedziałek, 21.12.2020, godz. 19.00 – klasa III
Wtorek, 22.12.2020, godz. 17.00 – oddział przedszkolny p. I. Wojtkowiak
Wtorek, 22.12.2020, godz. 18.00 – zerówka p. G. Wesół

Spotkania odbędą się online na platformie Teams, rodzice wchodzą na platformę przez konta dzieci.

Dyrektor Szkoły – Katarzyna Walasiewicz

Nietypowa lekcja matematyki w klasie V

Uczniowie klasy V podczas zdalnej nauki w ramach lekcji matematyki wykonywali pomoce dydaktyczne. Wytwory pracy piątoklasistów posłużą nie tylko im na lekcjach, ale również wzbogacą i uatrakcyjnią zajęcia młodszym uczniom. Bardzo dziękuję wychowankom za trud i zaangażowanie w wykonanie zadania. Większość dzieci terminowo i z dużym zaangażowaniem wykonało prace. Poniżej na  zdjęciach prezentuję pomoce dydaktyczne wykonane przez uczniów.

A. Drozd

„Zostań mistrzem matematyki”

Zadania na grudzień!

Klasa 4

Zad 1

Pan Jakub podsumował rachunki i stwierdził, że w drugim półroczu zapłacił za wodę 288 zł, choć w pierwszym półroczu zapłacił o 48 zł więcej. Ile zapłacił pan Jakub za cały rok korzystania z wody?

Zad 2

Czterysta mrówek waży w sumie 1 gram. Jeden mrówkojad waży 40 kilogramów, czyli 40 000 gramów. Ile mrówek waży tyle, ile jeden mrówkojad?

Zad 3

Kilka osób zorganizowano jednodniową wycieczkę w góry. Każda z tych osób otrzymała taką sama paczkę żywnościową. Aby przygotować paczki, zrobiono 28 kanapek, kupiono 21 jabłek i 14 batonów. Dla każdej osoby kupiono półlitrową butelkę wody mineralnej.

a) Ile osób uczestniczyło w wycieczce?

b) Ile poszczególnych produktów należałoby przygotować, gdyby w wyprawie brały udział o 2 osoby więcej?

Klasa 5

Zad 1

Kolejka turystyczna składa się z 5 wagoników. W każdym wagoniku jest pięć ławek, a na każdej ławce pięć miejsc. Zapisz w postaci potęgi liczby 5, ile miejsc siedzących jest w tej kolejce. Oblicz potęgę.

Zad 2

W zeszłym roku w pewnym mieście mieszkało 18 256 osób. W ciągu ostatniego roku liczba mieszkańców wzrosła o 789.Burmistrz powiedział: „ Jeszcze trochę, a będziemy miastem dwudziestotysięcznym” .Ilu mieszkańców brakuje do 20000?

Zad 3

Na prostokątnym klombie o wymiarach 135 cm x 27 dm posadzono frezje. Na jeden kwiat przeznaczono kwadrat o boku 9 cm. Ile kwiatków zmieściło się na tym klombie?

Klasa VI

Zad 1.

W trzech koszykach jest razem 72 jabłek. W pierwszym jest 26 jabłek, a w dwóch pozostałych po tyle samo. Ile jabłek jest w każdym koszyku?

Zad 2.

Kwotę 850 zł wypłacono banknotami po 20 zł, 50 zł i 100 zł. Ile było banknotów każdej wartości, jeśli setek było dwa razy więcej niż pięćdziesiątek, a dwudziestek o 4 mniej niż pięćdziesiątek i setek razem?

Zad 3.

Na prostokątnym klombie o wymiarach 135 cm x 27 dm posadzono frezje. Na jeden kwiat przeznaczono kwadrat o boku 9 cm. Ile kwiatków zmieściło się na tym klombie?

Angelika Drozd

Zmiana terminu ferii zimowych

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

W tym roku szkolnym ferie zimowe dla uczniów z całego kraju odbędą się w jednym terminie i potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 r., 27 listopada br. Minister Edukacji i Nauki podpisał stosowne rozporządzenie w tej sprawie.

Przyjęte rozwiązanie dotyczące tegorocznych ferii, zgodnie z zapowiedzią Prezesa Rady Ministrów, ma na celu istotnie zmniejszenie mobilności uczniów i ich rodzin w następnych kilkunastu tygodniach. To działanie, dzięki któremu będzie można znacząco wpłynąć na rozprzestrzenianie się COVID -19.

Inne zmiany w rozporządzeniu 

Dodatkowe dni wolne od zajęć ustalane przez dyrektora 

W roku szkolnym 2020/2021 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalone przez dyrektora szkoły lub plcówki mogą być zmienione, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Łączny wymiar dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycno-wychowawczych pozostaje bez zmian. 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i zawodowe

Ponadto w rozporządzeniu zostały wprowadzone rozwiązania, które pozwalają na przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego uczestnikom kwalifikacyjnych kursów zawodowych, które kończą się nie później niż na tydzień przed terminem egzaminu. 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19″

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r.